Paszport


Każdy polski obywatel ma prawo do otrzymania paszportu, który uprawnia go do przekraczania granicy i pobytu za granicą, a także stanowi poświadczenie obywatelstwa polskiego i tożsamości osoby wskazanej w dokumencie, w zakresie zawartych w nim danych.

Dokument paszportowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu należnej opłaty.

Paszport wydawany jest na okres 10 lat, po ukończeniu przez wnioskodawcę 13 roku życia.
Paszport wydany małoletniemu, który ukończył 5 lat a nie ukończył 13 lat, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
Paszport może być wydany małoletniemu, który nie ukończył piątego roku życia na okres 12 miesięcy.

Od 22 czerwca 2009 roku w kraju, a od 29 czerwca 2009 roku - poza jego granicami, każda osoba składająca w punkcie paszportowym wniosek o wydanie paszportu jest zobowiązana do złożenia odcisków dwóch palców. Pobieranie odcisków polega na przyłożeniu palców do urządzenia elektronicznego (czytnika). Odciski palców są kodowane w warstwie elektronicznej paszportu jako element identyfikacji i nie posiadają odwzorowania graficznego w dokumencie (nie są widoczne).

Wzór prawidłowego przyłożenia palca do skanera


 1. 1. Przyłóż palec zakrywając szybkę skanera

 2. 2. Przyciśnij palec płasko do skanera

 3. 3. Przytrzymaj palec nieruchomo przez 5 sekund

Przykłady nieprawidłowego przyłożenia palca do skanera


 • Palec przyłożony za nisko 

 • Palec przyłożony powyżej szybki skanera 

 • Palec nie przylega do szybki skanera 

 • Palec nie zakrywa szybki skanera 

 • Palec przyłożony bokiem do skanera 


» Pobierz plakat informacyjny o odciskach palców

Wszystkie paszporty wydane przed 29 czerwca 2009r. - bez względu na ich rodzaj - zachowają ważność do terminów w nich określonych, np. paszport wydany w 2007 r. będzie ważny do 2017r.

Status sprawy paszportowej

TUTAJ sprawdzisz stan realizacji wniosku o wydanie paszportu.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych;
 • Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych.
 • Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Paszport dzisięcioletni biometryczny