Udostępnianie Danych


UWAGA!
Zmiany w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL

 

Od dnia 1 lipca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r., poz. 1016), która w bardzo istotny sposób modyfikuje aktualną właściwość do prowadzenia spraw dotyczących udostępniania danych z rejestru PESEL.

W aktualnym stanie prawnym, dane jednostkowe z rejestru PESEL, w imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych udostępnia Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.

Powyższe ulegnie zasadniczej zmianie. Zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludnościod dnia 1 lipca 2019 r. właściwe w zakresie udostępnienia danych z rejestru PESEL będą wyłącznie organy gminWniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL będzie można zatem skierować do dowolnego organu gminy na terenie kraju.

Wnioski, które wpłyną do CPD MSWIA po dniu 1 lipca 2019 r. NIE ZOSTANĄ ZREALIZOWANE.

Wnioski nadesłane do CPD MSWiA, przed dniem 1.07.2019 r. zostaną obsłużone w obecnym trybie.

 

Wszystkim Wnioskodawcom serdecznie dziękujemy

 za wieloletnią i owocną współpracę.


 

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, działając w imieniu Ministra SWiA, zgodnie z zapisami art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności udostępnia dane w trybie jednostkowym wyłącznie z rejestru PESEL.

 

UWAGA: Od dnia 1 stycznia 2019 r. Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA nie udostępnia danych jednostkowych z rejestru PESEL podmiotom publicznym, którym wydana została decyzja administracyjna zezwalająca na dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (tzw. decyzja teletransmisyjna). Dane z rejestru PESEL podmioty te uzyskiwać mogą wyłącznie samodzielnie w ramach posiadanego dostępu do rejestru PESEL w trybie teletransmisji danych.

W przypadku gdy podmiot posiadający decyzję teletransmisyjną złoży do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL, wniosek taki nie zostanie zrealizowany. Wnioskodawcy wydane zostanie postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania na podstawie art. 47 ust. 3a ustawy o ewidencji ludności.

Aktualna lista podmiotów publicznych posiadających dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (posiadających decyzję teletransmisyjną) publikowana jest przez Ministra Cyfryzacji na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/udostepnianie-danych-z-rejestru-pesel-uwaga-zmiany.