Dane kontaktowe


Uprzejmie informujemy, iż w celu usprawnienia obsługi interesanta, od dnia 1 grudnia 2017 r. pracownicy Wydziału Udostępniania Danych udzielają informacji telefonicznych na temat prowadzonych spraw od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 13:00.

Dane kontaktowe urzędu

Podmiot wnioskujący Numer telefonu
Informacja dotycząca wpływu, nadanej sygnatury sprawy oraz wysyłki korespondencji 22 60 17 840
Bank, SKOK 22 60 17 911 
Spółka, Spółdzielnia Mieszkaniowa 22 60 17 905
Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociągowe
oraz firma ubezpieczeniowa
22 60 17 900
Kancelaria prawna, adwokaci i radcowie prawni 22 60 17 902
Osoby fizyczne, podmioty zagraniczne 22 60 17 901
Instytucje publiczne np.: organy administracji publicznej, sąd, prokuratura, Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, służba celno - skarbowa, Komornicy i inne podmioty w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych 22 60 17 910

Fax: 22 60 17 898
Adres email: wud@cpd.mswia.gov.pl

UWAGA: Przesłanie korespondencji na skrzynkę e-mail danego podmiotu nie czyni zadość wymaganiom formalnym przewidzianym dla dokumentu kierowanego w formie elektronicznej, określonym w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570).