Podmioty prywatne i osoby fizyczne


UWAGA!
Zmiany w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL

 

Od dnia 1 lipca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r., poz. 1016), która w bardzo istotny sposób modyfikuje aktualną właściwość do prowadzenia spraw dotyczących udostępniania danych z rejestru PESEL.

W aktualnym stanie prawnym, dane jednostkowe z rejestru PESEL, w imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych udostępnia Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.

Powyższe ulegnie zasadniczej zmianie. Zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludnościod dnia 1 lipca 2019 r. właściwe w zakresie udostępnienia danych z rejestru PESEL będą wyłącznie organy gminWniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL będzie można zatem skierować do dowolnego organu gminy na terenie kraju.

Wnioski, które wpłyną do CPD MSWIA po dniu 1 lipca 2019 r. NIE ZOSTANĄ ZREALIZOWANE.

Wnioski nadesłane do CPD MSWiA, przed dniem 1.07.2019 r. zostaną obsłużone w obecnym trybie.

 

Wszystkim Wnioskodawcom serdecznie dziękujemy

 za wieloletnią i owocną współpracę.

 

 

Udostępnianie danych z rejestru PESEL

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, działając w imieniu Ministra SWiA, zgodnie z zapisami art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności udostępnia dane w trybie jednostkowym wyłącznie z rejestru PESEL.

Dane z rejestrów mieszkańców, rejestru cudzoziemców oraz jednostkowe dane z rejestru dowodów osobistych udostępniane są przez organy gmin.

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA nie posiada w swoich zasobach jakichkolwiek dokumentów archiwalnych (dokumenty dot. zameldowań, z zakresu akt stanu cywilnego etc.). Rejestr PESEL, z którego udostępniane są dane, był tworzony w latach 80-tych XX wieku i zawiera wyłącznie dane osób, które w tym okresie były osobami żyjącymi
i zameldowanymi na terenie Polski.

UWAGA: Rejestr PESEL nie zawiera informacji odnośnie numerów NIP i REGON, jak również nie obejmuje informacji o faktycznych miejscach pobytu osób, ich zatrudnieniu, czy wykonywanym zawodzie.

 

Informacje o danych osoby trzeciej – tryb wnioskowy

Podstawa prawna: art. 46 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst  jedn. Dz. U. 2018, poz. 1382 ze zm.).

Zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt. 1 i 3 wskazanej wyżej ustawy, uprawnione do otrzymywania danych z rejestru PESEL są osoby oraz jednostki organizacyjne, które wykażą interes prawny oraz inne osoby i podmioty, które uwiarygodnią interes faktyczny w otrzymaniu wnioskowanych danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

We wskazanym trybie dane udostępnia się odpłatnie, z wyjątkiem przypadku, gdy żądane dane są niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Interes prawny a interes faktyczny

Interes prawny ma swoje umocowanie w przepisach prawa materialnego. O istnieniu interesu prawnego mówimy wówczas, gdy zgłaszane żądanie oparte jest na konkretnej normie prawnej, a konieczność jego obiektywnego charakteru oznacza, że o istnieniu interesu prawnego decyduje ocena ustawodawcy nie zaś przekonanie zainteresowanego.

Interes prawny musi być interesem „indywidualnym" danego podmiotu i mieć charakter „realny", to jest istnieć aktualnie, a nie hipotetycznie, i pozostawać w bezpośrednim związku z uzasadnieniem złożonego wniosku. Należy też wskazać, iż użycie przez ustawodawcę słowa „wykaże” oznacza, iż to na stronie spoczywa ciężar właściwego udowodnienia istnienia interesu prawnego. Obowiązek ten, nie może ograniczać się jedynie do wykazania ogólnego uprawnienia, lecz powinien polegać na udokumentowaniu, iż uprawnienie to odnosi się do konkretnej osoby, przy czym Wnioskodawca winien przedstawić takie informacje i dokumenty, które jednoznacznie wykażą posiadanie przez niego interesu prawnego.

Przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.). W przypadku roszczeń przedawnionych - dokumenty potwierdzające przerwanie biegu przedawnienia.

W przeciwieństwie do interesu prawnego, interes faktyczny to taki stan, w którym obywatel jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym rozpatrzenie sprawy w trybie interesu faktycznego polega na skierowaniu przez organ do osoby poszukiwanej wystąpienia, zawierającego podstawowe informacje o Wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwę firmy), zakres żądanych danych oraz cel, dla którego udostępnione dane zostaną wykorzystane. Udostępnienie żądanych danych następuje wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę zainteresowaną. W przypadku braku uzyskania oświadczenia woli, wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie udostępnienie żądanych danych.

Jakie dokumenty należy przedłożyć celem uzyskania danych osobowych:

  • Czytelnie wypełniony i podpisany wniosek o udostępnienie danych

Wniosek o udostępnienie danych_PDF
Wniosek o udostepnienie danych_DOC
Wniosek udostępnienie danych_DOCX

  • Dowód dokonania opłaty (w przypadku Wnioskodawców zobowiązanych do jej uiszczenia). Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł, z wyjątkiem danych które są niezbędne celem sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia.

        Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Smyczkowa 10
02-678 Warszawa
Konto: NBP O/O Warszawa Nr 24 1010 1010 0030 3022 3100 0000.
Swift-code: NBPLPLPW, IBAN - PL

UWAGA: Przez dane jednostkowe należy rozumieć nie tylko informację o jednej osobie, lecz także informacje o imionach i nazwiskach wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. Jednakże wykazanie interesu prawnego w stosunku do pojedynczych osób, nawet gdy są zameldowane pod tym samym adresem oznacza, iż opłata za udostępnienie danych wynosi wielokrotność kwoty 31 zł.

W przypadku gdy Wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, zgodny z art. 33 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie w wysokości 17 zł.

Opłata winna zostać uiszczona w kasie urzędu lub na rachunek bankowy:

Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy
BANK HANDLOWY S.A. 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113
Swift-code: CITIPLPX, IBAN - PL.

Z opłaty za przedłożenie pełnomocnictwa zwolniony jest małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo.

UWAGA: Organ administracji publicznej nie ma obowiązku poszukiwania pełnomocnictwa w innych sprawach zainicjowanych wnioskiem tego samego podmiotu, co potwierdza orzecznictwo np. wyrok NSA z dnia 27 lutego 2007 r., sygn. akt I GSK 700/06, wyrok NSA z dnia 6 stycznia 2009 r., sygn. akt II GSK 599/08 - tym samym gdy Strona ustanowiła pełnomocnika do wszystkich spraw mogących być przedmiotem postępowania administracyjnego - jest zobowiązania każdorazowo dołączyć do akt sprawy dokument potwierdzający umocowanie do działania - wyrok WSA w Lublinie w wyroku z dnia 10 stycznia 2012 r. sygn. Akt II SAB/Lu 56/11 oraz wyrok NSA z dnia 24 października 2007 r., sygn. akt I FSK 1217/06.

Zgodnie z art. 40 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, bądź siedziby w Rzeczpospolitej Polskiej, czy innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego na terytorium Polski i nie działa za pośrednictwem Konsula RP, jest obowiązana wskazać w Rzeczpospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje przy udziale środków komunikacji elektronicznej.

Natomiast zgodnie z § 5 wskazanego wyżej artykułu, w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń skutkuje pozostawieniem pism w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Od przedłożenia pełnomocnictwa obowiązuje opłata w wysokości 17 zł.

  • Dokumenty potwierdzające interes prawny w uzyskaniu danych (jeśli wymaga tego rodzaj wystąpienia)

UWAGA: Wszystkie dokumenty przedłożone w Urzędzie winny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Brak urzędowego tłumaczenia dokumentów powoduje, iż nie mogą one być brane pod uwagę przy wydawaniu rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym. Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dn. 23 maja 2011r., sygn.. akt III SA/Wa 27767/10 wskazał, iż nie mogą stanowić dowodu dokumenty nieprzetłumaczone na język polski lub przetłumaczone przez osobę nieuprawnioną, gdyż organy administracji państwowej obowiązuje ustawa z dn. 7 października 1999 r. o języku polskim, a tłumaczenia muszą być dokonywane stosownie do ustawy z dn. 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, przez tłumaczy przysięgłych.

Jak złożyć wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL?

Wnioski o udostępnienie danych w trybie jednostkowym można złożyć w formie tradycyjnej /wzór wniosku w zakładce: wzory wniosków/akty prawne / lub w formie dokumentu elektronicznego. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną pamiętać należy o uwierzytelnieniu pisma na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570 ze zm.), tj. za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub przez zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego /szczegółowe informacje w zakładce: e-PUAP /.

Wnioski o udostępnianie danych z rejestru PESEL w formie tradycyjnej należy kierować na adres:

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
Wydział Udostępniania Danych
ul. Smyczkowa 10
02-678 Warszawa

Skargi i wnioski dotyczące udostępniania danych oraz działalności Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA należy kierować do:

Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA
Ul. Batorego 5
02-591 Warszawa

Skargi dotyczące dyrektora Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA należy kierować do:

Departamentu Kontroli i Nadzoru MSWiA
Ul. Batorego 5
02-591 Warszawa