Podmioty publiczne


Udostępnianie danych z rejestru PESEL

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, działając w imieniu Ministra SWiA, zgodnie z zapisami art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności udostępnia dane w trybie jednostkowym wyłącznie z rejestru PESEL. 

Dane z rejestrów mieszkańców, rejestru cudzoziemców oraz jednostkowe dane z rejestru dowodów osobistych udostępniane są przez organy gmin.

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA nie posiada w swoich zasobach jakichkolwiek dokumentów archiwalnych (dokumenty dot. zameldowań, z zakresu akt stanu cywilnego etc.). Rejestr PESEL, z którego udostępniane są dane, był tworzony w latach 80-tych XX w. i zawiera wyłącznie dane osób, które w tym okresie były osobami żyjącymi i zameldowanymi na terenie Polski. 

UWAGA: Rejestr PESEL nie zawiera informacji odnośnie numerów NIP i REGON, jak również nie obejmuje informacji o faktycznych miejscach pobytu osób, ich zatrudnieniu, czy wykonywanym zawodzie.

Informacje o danych osoby trzeciej – tryb wnioskowy

Podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 657).

Podmioty, którym żądane dane są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań  w myśl art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2017, poz. 657) są uprawnione do uzyskania danych nieodpłatnie.

Podmiot zwracający się o udostępnienie danych z rejestru PESEL musi wskazać uzasadnienie, które nie może ograniczać się jedynie do przywołania podstawy prawnej czy też ogólnego wskazania, lecz w uzasadnieniu musi wskazać okoliczności sprawy, jej podstawę prawną oraz rolę osoby poszukiwanej w prowadzonym postępowaniu.

Do podmiotów, którym żądane dane są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań (w myśl przywołanych już zapisów ustawy) należą:

 • organy administracji publicznej,
 • Sądy,
 • Prokuratury,
 • Policję,
 • Straż Graniczną,
 • Straż Marszałkowską,
 • Służbę Więzienną,
 • Służbę Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służba Wywiadu Wojskowego,
 • Służbę Celno-Skarbową,
 • Żandarmerię Wojskową,
 • Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencję Wywiadu,
 • Biuro Ochrony Rządu,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • Szefa Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
 • Organy wyborcze,
 • Straże Gminne /miejskie/,
 • Komorników Sądowych – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań egzekucyjnych,
 • Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
 • Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.

Jak złożyć wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL?

Wnioski o udostępnienie danych w trybie jednostkowym można złożyć w formie tradycyjnej (wzór wniosku w zakładce: Wzory wniosków i akty prawne) lub w formie dokumentu elektronicznego. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną pamiętać należy o uwierzytelnieniu pisma na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570), tj. za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub przez zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego (szczegółowe informacje w zakładce: e-PUAP).

Wnioski o udostępnianie danych z rejestru PESEL w formie tradycyjnej należy kierować na adres:

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
Wydział Udostępniania Danych
ul. Smyczkowa 10
02-678 Warszawa

 

Skargi i wnioski dotyczące udostępniania danych oraz działalności Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA należy kierować do:

Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA
Ul. Batorego 5
02-591 Warszawa

Skargi dotyczące dyrektora Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA należy kierować do:

Departamentu Kontroli i Nadzoru MSWiA
Ul. Batorego 5
02-591 Warszawa