Podmioty publiczne


UWAGA!
Zmiany w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL

 

Od dnia 1 lipca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r., poz. 1016), która w bardzo istotny sposób modyfikuje aktualną właściwość do prowadzenia spraw dotyczących udostępniania danych z rejestru PESEL.

W aktualnym stanie prawnym, dane jednostkowe z rejestru PESEL, w imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych udostępnia Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.

Powyższe ulegnie zasadniczej zmianie. Zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności, od dnia 1 lipca 2019 r. właściwe w zakresie udostępnienia danych z rejestru PESEL będą wyłącznie organy gmin. Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL będzie można zatem skierować do dowolnego organu gminy na terenie kraju.

Wnioski, które wpłyną do CPD MSWIA po dniu 1 lipca 2019 r. NIE ZOSTANĄ ZREALIZOWANE.

Wnioski nadesłane do CPD MSWiA, przed dniem 1.07.2019 r. zostaną obsłużone w obecnym trybie.

 

Wszystkim Wnioskodawcom serdecznie dziękujemy

 za wieloletnią i owocną współpracę.

 

 

Udostępnianie danych z rejestru PESEL

UWAGA: Od dnia 1 stycznia 2019 r. Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA nie udostępnia danych jednostkowych z rejestru PESEL podmiotom publicznym, którym wydana została decyzja administracyjna zezwalająca na dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (tzw. decyzja teletransmisyjna). Dane z rejestru PESEL podmioty te uzyskiwać mogą wyłącznie samodzielnie w ramach posiadanego dostępu do rejestru PESEL w trybie teletransmisji danych.

W przypadku gdy podmiot posiadający decyzję teletransmisyjną złoży do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL, wniosek taki nie zostanie zrealizowany. Wnioskodawcy wydane zostanie postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania na podstawie art. 47 ust. 3a ustawy o ewidencji ludności.

Aktualna lista podmiotów publicznych posiadających dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (posiadających decyzję teletransmisyjną) publikowana jest przez Ministra Cyfryzacji na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/udostepnianie-danych-z-rejestru-pesel-uwaga-zmiany.

 

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, działając w imieniu Ministra SWiA, zgodnie z zapisami art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności udostępnia dane w trybie jednostkowym wyłącznie z rejestru PESEL. 

Dane z rejestrów mieszkańców, rejestru cudzoziemców oraz jednostkowe dane z rejestru dowodów osobistych udostępniane są przez organy gmin.

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA nie posiada w swoich zasobach jakichkolwiek dokumentów archiwalnych (dokumenty dot. zameldowań, z zakresu akt stanu cywilnego etc.). Rejestr PESEL, z którego udostępniane są dane, był tworzony w latach 80-tych XX w. i zawiera wyłącznie dane osób, które w tym okresie były osobami żyjącymi i zameldowanymi na terenie Polski. 

UWAGA: Rejestr PESEL nie zawiera informacji odnośnie numerów NIP i REGON, jak również nie obejmuje informacji o faktycznych miejscach pobytu osób, ich zatrudnieniu, czy wykonywanym zawodzie.

Informacje o danych osoby trzeciej – tryb wnioskowy

Podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst  jedn. Dz. U. 2018, poz. 1382 ze zm.).

Podmioty, którym żądane dane są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań  w myśl art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2018, poz. 1382 ze zm.) są uprawnione do uzyskania danych nieodpłatnie.

Podmiot zwracający się o udostępnienie danych z rejestru PESEL musi wskazać uzasadnienie, które nie może ograniczać się jedynie do przywołania podstawy prawnej czy też ogólnego wskazania, lecz w uzasadnieniu musi wskazać okoliczności sprawy, jej podstawę prawną oraz rolę osoby poszukiwanej w prowadzonym postępowaniu.

Do podmiotów, którym żądane dane są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań (w myśl przywołanych już zapisów ustawy) należą:

 • organy administracji publicznej,
 • Sądy,
 • Prokuratury,
 • Policja,
 • Straż Graniczna,
 • Straż Marszałkowska,
 • Służba Więzienna,
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służba Wywiadu Wojskowego,
 • Służba Celno-Skarbowa,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencja Wywiadu,
 • Służba Ochrony Państwa,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
 • Organy wyborcze,
 • Straże gminne /miejskie/,
 • Komornicy Sądowi – wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania  postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza,
 • Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
 • Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.

Jak złożyć wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL?

Wnioski o udostępnienie danych w trybie jednostkowym można złożyć w formie tradycyjnej (wzór wniosku w zakładce: Wzory wniosków i akty prawne) lub w formie dokumentu elektronicznego. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną pamiętać należy o uwierzytelnieniu pisma na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570 ze zm.), tj. za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub przez zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego (szczegółowe informacje w zakładce: e-PUAP).

Wnioski o udostępnianie danych z rejestru PESEL w formie tradycyjnej należy kierować na adres:

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
Wydział Udostępniania Danych
ul. Smyczkowa 10
02-678 Warszawa

 

Skargi i wnioski dotyczące udostępniania danych oraz działalności Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA należy kierować do:

Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA
Ul. Batorego 5
02-591 Warszawa

Skargi dotyczące dyrektora Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA należy kierować do:

Departamentu Kontroli i Nadzoru MSWiA
Ul. Batorego 5
02-591 Warszawa